Obchodné podmienky

Nákupný panel CST Poland dostupný na adrese http://cstpoland.pl prevádzkuje OGUMIENIE CST S.C. A. BRELA, I. CHRAPEK so sídlom v Zabrzu (41-800) na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34, DIČ 648-26-86-535, IČO 241062477, registračné č. BDO 000050521I, e-mailová adresa: kontakt@cstpoland.pl, ďalej len „CST Poland”

Obsah:

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Druh poskytovaných služieb
 3. Podmienky používania webových stránok Zákazníkom 
 4. Prijímanie a realizácia objednávok
 5. Dodanie tovaru
 6. Ceny výrobkov
 7. Reklamácie
 8. Osobné údaje
 9. Záverečné ustanovenia

 

I .Všeobecné ustanovenia

 1. Pre správne fungovanie nákupného panelu b2b musí koncové zariadenie a informačný systém spĺňať nižšie uvedené technické požiadavky:
  1. počítač, notebook, tablet alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet s aktuálnou verziou prehliadača Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera,
  2. aktívna e-mailová adresa,
  3. povolenie možnosti ukladania súborov cookies a Javascript vo internetovom prehliadači,
 2. Súbory cookies môžu byť uložené v počítačovom systéme Zákazníka. Viac informácií o súboroch cookies nájdete v politike používania cookies, ktorá je k dispozícii na našej internetovej stránke. 
 3. Spoločnosť CST Poland vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby služby poskytované v internetovom obchode boli na najvyššej úrovni. Z dôvodu potreby neustálej údržby, prehliadok, výmeny zariadení alebo rozširovania či modernizácie našich stránok môže dôjsť k dočasnému pozastaveniu dostupnosti internetového obchodu.
 4. Nákupný panel CST Poland odosiela tovar v rámci Európskej únie.

II. Druh poskytovaných služieb

 1. Poskytovanie informácií o dostupnosti a vlastnostiach tovaru dostupného na nákupnom paneli CST Poland.
 2. Registrácia používateľského účtu, ktorý umožňuje zadávať objednávky v paneli.
 3. Newsletter - zasielanie obchodných informácií na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom, s výslovným súhlasom Zákazníka.
 4. Uzatváranie kúpno-predajných zmlúv.

III. Podmienky používania webových stránok Zákazníkom

 1. Zákazník využívajúci nákupný panel CST Poland je povinný:
  1. poskytnúť iba pravdivé a aktuálne údaje zadávané v paneli. Spoločnosť CST Poland nebude zodpovedná za nedoručenie alebo oneskorenie doručenia objednávok, ak Zákazník poskytne nesprávne alebo nepresné údaje,
  2. využívať služby a funkcie poskytované CST Poland v súlade so zákonom, ustanoveniami nariadení a prijatými pravidlami spoločenského spolužitia,
  3. neposkytovať prostredníctvom alebo do informačných systémov CST Poland obsah, ktorý môže preťažiť IT systémy alebo narušiť fungovanie týchto systémov, alebo porušiť blahobyt tretích strán,
  4. neposkytovať obsah s nežiadúcimi informáciami (spam).

IV. Prijímanie a realizácia objednávok

 1. Objednávky sa prijímajú správnym vyplnením objednávkového formulára na internetovej stránke nákupného panelu CST Poland. V objednávke si Zákazník vyberie objednaný tovar ako aj spôsob a miesto dodania.
 2. Vyplnenie formulára je predpokladom uskutočnenia objednávky na nákupnom paneli. Je potrebné vytvorenie zákazníckeho účtu a poskytnutie kompletných údajov o hospodárskom subjekte, predovšetkým meno, DIČ a kontaktné údaje umožňujúce priamy kontakt a odoslanie objednaného tovaru a vystavenie zákonom požadovaných dokladov, napríklad faktúry s DPH.
 3. Zadanie objednávky Zákazníkom predstavuje ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v objednávke na základe platného znenia Obchodných podmienok.
 4. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza vtedy, keď CST Poland potvrdí prijatie objednávky do realizácie CST Poland.
 5. V prípade nedostupnosti tovaru, na ktorý sa vzťahuje objednávka, je Zákazník okamžite informovaný o chýbajúcom tovare a rozhodne sa o ďalšom postupe pri realizácii objednávky.
 6. Zákazník môže vykonať zmeny v objednávke alebo objednávku zrušiť, kým nebude objednávka pripravená na odoslanie. Zmeny objednávky môžu predĺžiť dodaciu lehotu. Zmeny v objednávkach alebo zmeny dodacej adresy je možné vykonať prostredníctvom uvedenej e-mailovej adresy: kasia@cstpoland.pl
 7. V situáciách, ktoré vzbudzujú pochybnosti o obsahu objednávky alebo údajoch Zákazníka, môže zamestnanec CST Poland kontaktovať Zákazníka telefonicky alebo e-mailom s cieľom objasniť pochybnosti.
 8. Ku každej objednávke je vystavená faktúra s DPH.
 9. Objednávky je možné uskutočňovať nepretržite, s výnimkou prestávok týkajúcich sa údržby alebo servisných prác. Objednávky zadané v nedeľu a vo sviatky budú prijímané do realizácie prvý pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom bola zadaná objednávka.
 10. CST Poland môže pravidelne predávať tovar v znížených cenách v súvislosti s propagačnými kampaňami a sezónnymi zľavami organizovanými spoločnosťou CST Poland. Znížené ceny tovaru vtedy platia iba počas obdobia uvedeného v paneli a do vyčerpania zásob tovaru, na ktorý sa vzťahujú znížené ceny.

V. Dodanie tovaru

 1. Objednaný tovar doručuje kuriérska spoločnosť Spedimex na dodaciu adresu uvedenú Zákazníkom v objednávke. Tovar je možné prevziať aj osobne v sklade OGUMIENIE CST S.C. A. BRELA, I. CHRAPEK v Tarnowskich Górach, ul. Zagórska 159 po predchádzajúcom dohodnutí termínu prevzatia so Zákazníckym centrom.
 2. Objednávky sa odosielajú do 1-2 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Prepravná spoločnosť dodáva zásielky do 3 pracovných dní.
 3. V prípade dodania tovaru do zahraničia je dodacia lehota dohodnutá individuálne s príjemcom.
 4. Cena za dodanie prepravnou spoločnosťou závisí od hodnoty objednávky:
  1. pri hodnote objednávky do 1 000 PLN bez DPH náklady na dodanie znáša Zákazník,
  2. pri hodnote objednávky rovnej alebo vyššej ako 1 000 PLN bez DPH náklady na dodanie znáša CST Poland.
 5. Náklady na dodanie sa určujú zakaždým a osobitne pre každú objednávku.

VI. Ceny výrobkov

 1. Ceny výrobkov v nákupnom paneli CST Poland sú uvedené v poľskej mene (PLN) a bez DPH. CST Poland si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov, zavedenie nového tovaru, uskutočnenie a zrušenie propagačných kampaní alebo výpredajov. Tieto zmeny neovplyvňujú ceny tovarov v objednávkach zadaných pred dátumom účinnosti zmeny daných cien.
 2. Bežnou cenou sa rozumie cena výrobku, vedľa ktorej sa stará cena nezobrazuje.

VII. Reklamácie

 1. Reklamácie týkajúce sa prevádzkovania webovej stránky cstpoland.pl by sa mali podávať prostredníctvom e-mailu. Budú posúdené do 14 dní od dátumu podania reklamácie.
 2. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu, ak v dodanom tovare zistí:
  1. mechanické škody vzniknuté počas prepravy,
  2. nesúlad tovaru s popisom uvedeným v objednávke,
  3. výrobné chyby.
 3. V prípade reklamácie týkajúcej sa mechanického poškodenia alebo chýbajúceho tovaru, spôsobeného počas prepravy, prosíme o vyhotovenie reklamačného protokolu spísaného za prítomnosti kuriéra. Protokol je nevyhnutný na uplatnenie reklamácie poškodení vzniknutých počas prepravy.
 4. V prípade oprávnenia na reklamáciu z dôvodu výrobných chýb alebo nesúladu tovaru s popisom, má Zákazník právo na reklamáciu tovaru v rámci záruky za vady alebo záruky. Zákazník je povinný odoslať správne vyplnený Reklamačný formulár (dostupný v záložke „Dokumenty na stiahnutie”) spolu s fotografiami vád na e-mail reklamacje@cstpoland.pl.
 5. Reklamácie sú posudzované do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia kompletného súboru dokumentov.
 6. Reklamácie výrobkov sa posudzujú v súlade s ustanoveniami zákona o osobitných podmienkach predaja spotrebiteľom a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka (Z. z. 2002, č. 141, pol. 1176).
 7. Ak bude reklamácia uznaná, náklady na dodanie nového tovaru hradí CST Poland.

VIII. Osobné údaje

 1.  Podľa čl. 13 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016 (GDPR) informujeme, že:
  1. Správcom osobných údajov Zákazníkov nákupného panelu CST Poland je OGUMIENIE CST s.c. Anna Brela, Iwona Chrapek so sídlom v Zabrzu 41-800, na ulici Marii Skłodowskiej - Curie 34, DIČ: 648-26-86-535, IČO: 241062477, ďalej len „OGUMIENIE CST”.
  2. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa spracúvania údajov nás kontaktujte na e-mailovej adrese: rodo@cstpoland.pl alebo písomne ​​na adresu sídla.
  3. Osobné údaje budú spracúvané za účelom poskytovania služieb poskytovaných v súlade s týmito Obchodnými podmienkami na základe nasledujúcich právnych základoch:
   1. čl. 6 ods. 1 písm. b (plnenie zmluvy),
   2. čl. 6 ods. 1 písm. c (zákonná povinnosť),
   3. čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnený záujem správcu, ochrana, uplatňovanie/obrana pred možnými nárokmi),
   4. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov z 27. 4. 2016, GDPR.
  4. Príjemcami osobných údajov môžu byť subjekty, tzv. spracovatelia, ktorí nám poskytujú rôzne typy služieb, o. i. účtovníctvo, poradenstvo, IT.
  5. Osobné údaje sa budú uchovávať po dobu požadovanú platnými zákonmi, najmenej 5 rokov.
  6. Zákazník má právo na prístup k svojim údajom a právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenos údajov, právo namietať.
  7. Ak sa Zákazník domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov je v rozpore s ustanoveniami GDPR, má právo podať sťažnosť u predsedu Úradu na ochranu osobných údajov.
  8. Poskytnutie osobných údajov Zákazníkom je dobrovoľné. Ich neposkytnutie však bude mať za následok nemožnosť použitia nákupného panelu CST Poland.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Záverečné ustanovenia 1. Tovar prezentovaný na stránkach nákupného panelu CST Poland nepredstavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.
 2. CST Poland vynakladá maximálne úsilie na to, aby obsah predajnej ponuky tovaru čo najpresnejšie zodpovedal realite. Z dôvodu možnosti chýb počas aktualizácie (napr. ceny, konfigurácia, dostupnosť atď.) - budú akékoľvek nezrovnalosti opravené počas realizácie objednávky.
 3. Na všetky informácie, materiály, fotografie obsiahnuté na webových stránkach www.cstpoland.pl sa vzťahuje zákaz kopírovania a distribúcie bez súhlasu CST Poland.
 4. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto nariadenia, sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka a ustanovenia zákona o právach spotrebiteľa.
 5. CST Poland si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Obchodné podmienky. Všetky zmeny nariadení sú účinné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke cstpoland.pl. Zákazníci budú informovaní o zmene Obchodných podmienok prostredníctvom informácií zverejnených na nákupnom paneli CST Poland. Zmena a doplnenie Obchodných podmienok sa nebude týkať Zákazníkov, ktorí si kúpili tovar pred zmenou a doplnením Obchodných podmienok.
 6. Otázky týkajúce sa výrobkov zadávané prostredníctvom e-mailu alebo formulárov na webových stránkach nemajú vplyv na rozsah kúpno-predajnej zmluvy.
 7. Akékoľvek pripomienky, otázky a návrhy týkajúce sa fungovania webovej stránky cstpoland.pl zasielajte na nasledujúcu adresu: kontakt@cstpoland.pl