Zásady ochrany osobných údajov

I. Všeobecné informácie 

V zásadách ochrany osobných údajov informujeme o právnom základe spracúvania osobných údajov, spôsoboch ich zhromažďovania, spracúvania a používania, a o právach dotknutých osôb.

Tieto zásady sa vzťahujú na všetky prípady, v ktorých je OGUMIENIE CST správcom a spracúva osobné údaje poskytnuté od dotknutej osoby, ako aj na prípady, keď boli osobné údaje získané z iných zdrojov, okrem osobných údajov zamestnancov a údajov spracúvaných na základe poverovacích zmlúv.

II. Správca osobných údajov:

Správcom vašich osobných údajov je OGUMIENIE CST s.c. Anna Brela, Iwona Chrapek so sídlom v Zabrzu 41-800, na ulici M. C. Skłodowskiej 34, DIČ: 648-26-86-535, IČO: 241062477, ďalej len „OGUMIENIE CST”.

III. Kontaktné údaje v záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov

Všetky otázky alebo požiadavky týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou OGUMIENIE CST môžete posielať na adresy uvedené nižšie:

OGUMIENIE CST s.c. A. Brela, I. Chrapek
Ul. M.C. Skłodowskiej 34
41-800 Zabrze

Alebo na e-mailovú adresu:
rodo@cstpoland.pl 

IV. Účely, právne základy a doba uchovávania osobných údajov

Účel spracúvania údajov

Právny základ

Doba spracúvania

Registrácia účtu na našich portáloch

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas dotknutej osoby

do odvolania súhlasu

Plnenie zmluvy, objednávky, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie zmluvy, objednávky, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

do splnenia takejto zmluvy, objednávky a premlčania nárokov vyplývajúcich z ustanovení 

Plnenie zmluvy, objednávky – osobné údaje osôb uvedených v zmluvách alebo pre kontakt

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem správcu osobných údajov

do skončenia a premlčania nárokov vyplývajúcich z ustanovení

Nábor

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas dotknutej osoby

4 mesiace od skončenia náboru 

Newsletter

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas dotknutej osoby

do odvolania súhlasu

Odpoveď na otázku

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas dotknutej osoby

do odpovede a po dobu 3 rokov od skončenia kontaktu (premlčacia doba pre prípadné nároky) alebo odvolania súhlasu zo strany osoby, ktorá položila otázku

Reklamácia 

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem správcu

do premlčania nárokov vyplývajúcich z nariadení 

Účtovníctvo, dane

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Po dobu 6 rokov od dátumu ukončenia služby, zmluvy alebo objednávky 

Uplatňovanie nárokov alebo ochrana pred nárokmi 

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem

Nevyhnutné na splnenie povinnosti a premlčanie nárokov 

Marketing výrobkov a služieb vrátane profilovania

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas dotknutej osoby

do odvolania súhlasu 

Marketing výrobkov a služieb vrátane profilovania

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem správcu

do chvíle vznesenia námietky 

Organizácia a propagácia podujatia

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem správcu

do ukončenia podujatia a premlčania nárokov 

Súťaže, testy

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas dotknutej osoby

do odvolania súhlasu alebo do konca súťaže, testov a premlčania nárokov 

V. Zdroj získavaných údajov a typ údajov poskytovaných inými subjektmi


OGUMIENIE CST prijíma osobné údaje priamo od dotknutých osôb alebo prostredníctvom iných osôb (od zamestnávateľa danej osoby, od iného zamestnanca alebo iného subjektu, s ktorým táto osoba pravidelne spolupracuje).

V prípade, kedy získavame osobné údaje priamo od vás, máte priamu kontrolu nad rozsahom údajov zhromažďovaných spoločnosťou OGUMIENIE CST.

Ak údaje poskytuje iná osoba, OGUMIENIE CST zvyčajne zhromažďuje kontaktné údaje týkajúce sa profesijnej činnosti, ako sú: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, názov firmy, pozícia alebo funkcia a prípadne ďalšie údaje vyplývajúce z objednávky či zmluvy, na základe ktorej sa údaje sprístupňujú.

VI. Cookies

Na našich internetových stránkach môžeme osobné údaje zhromažďovať automaticky prostredníctvom súborov cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka môže odoslať do prehliadača používateľa, aby ich mohla uložiť do počítača, tabletu alebo iného mobilného zariadenia používateľa. Súbory cookies môžu uľahčiť používanie webovej stránky tým, že uchovávajú informácie o stave, aplikácii, preferenciách a ďalšie informácie o používateľovi, ako aj tým že spravujú tieto informácie. Väčšina prehľadávačov je nastavená na povolenie súborov cookies, ale používatelia môžu zmeniť tieto nastavenia tak, aby nepovolili prijímanie súborov cookies alebo dostali upozornenie, keď budú odosielané.

Ak chcete získať viac informácií o tom, ako používame súbory cookies, prečítajte si politiku používania súborov cookies, ktorá je dostupná na našich internetových stránkach.  

VII. Automatizácia

Údaje, ktoré ste poskytli, môžu byť spracúvané za účelom profilovania a prispôsobenia marketingového obsahu, ponúk alebo informácií, ktoré zasielame zohľadňujúc vaše záujmy a obchodnú alebo profesijnú činnosť.

Vami poskytnuté údaje nebudú spracúvané na účely automatizovaného rozhodovania.

VIII. Dôsledky neposkytnutia údajov 

 1. V prípade elektronických formulárov (napr. kontaktné formuláre) je poskytnutie údajov dobrovoľné, pričom iba neposkytnutie údajov označených ako povinné bude mať za následok nemožnosť odoslania formulára, účasti na podujatí alebo prihlásenia sa k odberu newslettera.
 2. V prípade údajov osôb, ktoré sú zmluvnou stranou, je poskytnutie údajov potrebných na plnenie zmluvy a zákonných povinností podmienkou pre uzavretie a plnenie zmluvy.
 3. V prípade údajov zhromaždených zástupcami v oblasti marketingových, nákupných a predajných aktivít je ich poskytovanie úplne dobrovoľné. Dôsledkom ich neposkytnutia je však nemožnosť budúceho kontaktu z našej strany.

IX. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje poskytujeme iným subjektom iba vtedy, keď to povoľuje zákon. V takýchto prípadoch uzatvárame zmluvy s treťou stranou, ktoré obsahujú ustanovenia a bezpečnostné mechanizmy s cieľom zabezpečiť náležitú ochranu osobných údajov a zachovať naše štandardy. 

OGUMIENIE CST je súčasťou globálnej siete a spolu s ďalšími poskytovateľmi profesionálnych služieb prevádzkuje svoje podnikanie prostredníctvom externých subjektov so sídlom v iných krajinách. Vaše osobné údaje môžu byť preto prenesené do krajiny mimo EÚ.

V prípade prenosu údajov do tretej krajiny, pre ktorú nebolo vydané žiadne rozhodnutie Európskej komisie stanovujúce primeranú úroveň ochrany, sa prenos uskutočňuje iba na základe zmluvy, ktorá zohľadňuje požiadavky EÚ v rozsahu prenosu údajov mimo EHP.

Nami zhromaždené údaje môžu byť poskytnuté:

 1. Subjektom, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe poverovacích zmlúv (spracovatelia)
 2. Subjektom, ktoré poskytujú služby hosťovania a správy internetových stránok
 3. Subjektom, ktoré poskytujú služby v oblasti dodávania softvéru, služieb údržby softvéru a hardvéru, zálohovania, bezpečnosti, analýzy údajov
 4. Subjektom, ktoré realizujú marketingové kampane
 5. Subjektom, ktoré poskytujú služby v oblasti prieskumov, vrátane spokojnosti zákazníkov
 6. Spoločnostiam, ktoré vymáhajú dlhy
 7. Audítorom, znalcom, právnikom a daňovým poradcom
 8. Orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad dodržiavaním zákona a regulačným, štátnym a miestnym orgánom na základe zákonných ustanovení 

X. Práva dotknutých osôb

Podľa nariadenia GDPR máte právo na: 

 1. prístup k údajom, vrátane získania ich kópie
 2. opravu (zmenu, aktualizáciu) údajov 
 3. vymazanie údajov (v prípadoch uvedených v GDPR) 
 4. obmedzenie spracúvania osobných údajov
 5. námietky voči spracúvaniu
 6. prenos údajov, ak je základom spracúvania váš súhlas alebo zmluva, ktorej ste zmluvnou stranou 
 7. odvolanie súhlasu, ak sú vaše údaje spracúvané na základe súhlasu.

  Ak sa chcete odhlásiť z odberu newslettera, odkaz na odhlásenie zo služby je obsiahnutý v každej správe, ktorá vám bude zaslaná, alebo použite prosím údaje uvedené v bode III „Kontaktné údaje v záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov”

  Ak chcete odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov, použite kontaktné údaje uvedené v bode III „Kontaktné údaje v záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov“
 8. podanie sťažnosti dozornému orgánu - predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov. Zoznam orgánov dohľadu v iných členských štátoch EÚ je k dispozícii na stránke: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

OGUMIENIE CST si vyhradzuje právo uplatniť vyššie uvedené práva po pozitívnom overení totožnosti osoby, ktorá žiada o uplatnenie práva.

Uplatnenie vyššie uvedených práv závisí od podrobných podmienok uvedených v GDPR. V prípade odmietnutia prijatia vašej žiadosti dostanete odpoveď s odôvodnením zamietnutia. 

Ak chcete uplatniť svoje práva, použite údaje uvedené v časti III „Kontaktné údaje v záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov“

Prosíme, aby ste neposielali prostredníctvom kontaktných formulárov alebo internetových stránok konkrétne kategórie osobných údajov (odhaľujúcich rasové, etnické, politické, filozofické názory, členstvo v odboroch, informácie týkajúce sa fyzického alebo duševného zdravia, genetické údaje, biometrické údaje, informácie o sexuálnom živote, sexuálnej orientácii, odsúdení a porušovania právnych predpisov). Ak poskytnete tieto informácie, bude to znamenať, že výslovne súhlasíte so zhromažďovaním a používaním týchto informácií prostredníctvom OGUMIENIE CST spôsobom uvedeným vo formulári alebo dokumente, v ktorom nám boli tieto údaje poskytnuté. 

XI. Bezpečnosť 

Na zaistenie bezpečnosti osobných údajov OGUMIENIE CST vyberá a uplatňuje príslušné technické a organizačné opatrenia na ochranu spracúvaných údajov a uplatňuje bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov pred neoprávneným zverejnením, ako aj proti ich spracúvaniu v rozpore s platnými zákonmi. Zaviedli sme príslušné nariadenia, postupy a školenia v oblasti ochrany osobných údajov a pravidelne kontrolujeme, či sú prijaté opatrenia adekvátne na zabezpečenie uchovávaných údajov.

XII. Poznámka od správcu 

OGUMIENIE CST si vyhradzuje právo na zmenu týchto zásad ochrany osobných údajov, najmä ak sa to ukáže ako potrebné alebo odporúčané z dôvodu pokynov orgánov zodpovedných za dohľad nad procesmi ochrany osobných údajov, postupov v oblasti spracúvania osobných údajov, technologických zmien, metód a účelov spracúvania osobných údajov.

Posledná aktualizácia 22. 5. 2018