Panel zakupowy CST Poland dostępny pod adresem https://cstpoland.pl prowadzony jest przez OGUMIENIE CST S.C. A.BRELA, I.CHRAPEK z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34, NIP 648-26-86-535, REGON 241062477, Nr. rejestrowy BDO 000050521I, adres poczty elektronicznej: kontakt@cstpoland.pl, zwane dalej „CST Poland”

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Rodzaj świadczonych usług
 3. Warunki korzystania ze strony przez Klienta 
 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień
 5. Wysyłka towarów
 6. Ceny towarów
 7. Reklamacje
 8. Dane Osobowe
 9. Postanowienia końcowe

 

I.  Postanowienia ogólne

 1. Do poprawnego działania panelu zakupowego b2b wymagane jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient wymagań technicznych wskazanych poniżej:
  1. komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne posiadające dostęp do Internetu z aktualną wersją  przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera,
  2. aktywny adres e-mail,
  3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript,
 2. W systemie komputerowym Klienta mogą zostać zapisane pliki cookies. Więcej informacji o plikach cookies, znajdziesz w polityce cookies, dostępnej na naszej stronie internetowej. 
 3. CST Poland dokłada wszelkich starań aby usługi świadczone w ramach sklepu internetowego były na najwyższym poziomie. Z uwagi na konieczność przeprowadzania bieżących konserwacji, przeglądów, wymiany sprzętu lub też rozbudowę lub modernizacje strony mogą wystąpić czasowe zawieszenia dostępności sklepu internetowego.
 4. Panel zakupowy CST Poland realizuje zamówienia wysyłkowe na terenie Unii Europejskiej.

II. Rodzaj świadczonych usług

 1. Udostępnienie informacji o dostępności oraz charakterystyce towarów dostępnych w panelu zakupowy CST Poland.
 2. Rejestracja konta użytkownika, pozwalającego na składanie zamówień w panelu.
 3. Newsletter - wysyłka informacji handlowych nt. dokonywana na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta.
 4. Zawieranie umów kupna-sprzedaży.

 

III. Warunki korzystania ze strony przez Klienta

 1. Klient korzystający z panelu zakupowego CST Poland zobowiązany jest do :
  1. podawania udostępnionych w ramach panelu formularzach wyłącznie danych prawdziwych i aktualnych. CST Poland nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienia w dostarczeniu zamówień w przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych,
  2. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnionych przez CST Poland w sposób zgody z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz przyjętymi zasadami współżycia społecznego,
  3. nie dostarczania przez lub do systemów informatycznych CST Poland treści mogących powodować przeciążenia systemów informatycznych lub zachwiania w pracy tych systemów oraz naruszających dobra osób trzecich,
  4. nie dostarczania treści zawierających informację niechcianą (spam).

IV. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej panelu zakupowego CST Poland. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianych towarów oraz sposobu i miejsca dostawy.
 2. Wypełnienie formularza jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w panelu zakupowym. Niezbędne jest założenie konta klienta i podanie pełnych danych podmiotu gospodarczego, w tym przede wszystkim nazwy, numeru NIP i danych teleadresowych umożliwiających kontakt i wysyłkę zamówionego towaru oraz wystawienia prawem wymaganych dokumentów takich jak faktura VAT.
 3. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży na warunkach podanych w zamówieniu i aktualnej wersji regulaminu.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez CST Poland.
 5. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie powiadamiany o brakującym towarze i podejmuje decyzję co do dalszej realizacji zamówienia.
 6. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia do momentu przekazania zamówienia do wysłania. Zmiany w zamówieniu mogą opóźnić jego realizację. Zmiany w zamówieniach lub zmiany dotyczące adresu wysyłki można dokonać kontaktując się na wskazany adres e- mail kasia@cstpoland.pl
 7. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści zamówienia lub danych Klienta, pracownik CST Poland może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub e-mailem w celu wyjaśnienia wątpliwości.
 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest faktura VAT.
 9. Zamówienia można składać przez całą dobę, z wyjątkiem przerw związanych z pracami konserwacyjnymi lub serwisowymi. Zamówienia złożone w niedzielę i święta będę przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 10. CST Poland może okresowo sprzedawać towary po obniżonych cenach w związku z organizowanymi przez CST Poland akcjami promocyjnymi, sezonowymi obniżkami cen. Obniżone ceny towarów obowiązują wówczas tylko w okresie wskazanym w panelu i do wyczerpania zapasów towarów objętych obniżką ceny.

V. Wysyłka towarów

 1. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej Spedimex, na adres wysyłki podany przez Klienta w zamówieniu. Towar można również odebrać osobiście w magazynie firmy OGUMIENIE CST S.C. A.BRELA, I.CHRAPEK w Tarnowskich Górach, ul. Zagórska 159 po uprzednim ustaleniu terminu odbioru z Działem Obsługi Klienta.
 2. Zamówienia przekazywane są do wysyłki w termie 1-2 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. Firma spedycyjna dostarcza przesyłki do 3 dni roboczych.
 3. W przypadku wysyłki towaru za granicę Polski czas dostawy jest ustalany indywidualnie z odbiorcą.
 4. Koszt transportu firmą spedycyjną zależny jest od wartości zamówienia:
  1. przy wartości zamówienia poniżej 1 000 zł netto koszt transportu ponosi Klient,
  2. przy wartości zamówienia równej lub wyższej od 1 000 zł netto koszt transportu ponosi CST Poland.
 5. Koszt transportu jest ustalana każdorazowo i indywidualnie dla każdego zamówienia.

VI. Ceny towarów

 1. Ceny towarów w panelu zakupowym CST Poland podane są w walucie polskiej (PLN) i wartości netto (bez uwzględnienia należnego podatku VAT). CST Poland zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzanie nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Zmiany te nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 2. Przez cenę regularną rozumiana jest cena produktu, obok której nie wyświetlona jest przekreślona stara cena.

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące działania serwisu cstpoland.pl powinny być składane przy pomocy poczty elektronicznej e-mail. Zostaną one rozstrzygnięte w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  1. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
  2. niezgodności towaru z opisem zawartym w zamówieniu,
  3. wad fabrycznych.
 3. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych lub braków, powstałych podczas transportu prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego, spisanego w obecności kuriera. Protokół jest niezbędny do złożenia reklamacji uszkodzeń powstałych w transporcie.
 4. W przypadku stwierdzenia podstawy do reklamacji z tytułu wad fabrycznych lub niezgodności towaru z opisem Klient ma prawo do reklamacji towaru z tytułu rękojmi lub gwarancji. Klient zobowiązany jest do złożenia poprawnie wypełnionego Formularza reklamacyjnego (dostępnego w zakładce „Dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją zdjęciową wady, drogą e-mailową na adres reklamacje@cstpoland.pl.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania kompletu dokumentów.
 6. Reklamacje dotyczące produktów rozpatrywane są zgodnie z zapisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176).
 7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną koszty transportu nowego towaru pokrywa CST Poland.

VIII. Dane Osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych Klientów panelu zakupowego CST Poland jest OGUMIENIE CST s.c. Anna Brela, Iwona Chrapek z siedzibą w Zabrzu 41-800, przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 34, NIP: 648-26-86-535, REGON: 241062477, zwana dalej „OGUMIENIE CST”.
  2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@cstpoland.pl lub pisemnie na adres siedziby.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych zgodnie z niniejszym Regulaminem w oparciu o następujące podstawy prawne:
   1. art. 6 ust 1 lit. b (wykonanie umowy),
   2. art. 6 ust. 1 lit. c (obowiązek prawny),
   3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora ochrona, dochodzenie/obrona przed ewentualnymi roszczeniami),
   4. ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r. RODO.
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty tzw. procesorzy, które świadczą dla nas różnego rodzaju usługi, min. in. księgowe, doradcze, informatyczne.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, co najmniej 5 lat.
  6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Jeśli Klient uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Jednak ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z panelu zakupowego CST Poland.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach panelu zakupowego CST Poland nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. CST Poland dokłada staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, dostępności itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 3. Wszelkie informacje, materiały, zdjęcia zawarte na stronie www.cstpoland.pl objęte są zakazem kopiowania i rozpowszechniania bez zgody CST Poland.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 5. CST Poland zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie cstpoland.pl. Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informacje zamieszczoną na stronie panelu zakupowego CST Poland. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła Klientów, którzy zakupili towar przed zmianą Regulaminu.
 6. Zapytania dotyczące produktów za pośrednictwem e-maila lub formularzy na stronie nie mają wpływu na zakres umowy sprzedaży.
 7. Wszelkie uwagi, pytania i sugestie związane z działaniem strony cstpoland.pl prosimy kierować na adres kontakt@cstpoland.pl